Go back


Podmienky používania

Vitaj na Našej Internetovej stránke. Jej Používaním súhlasíš s nižšie uvedenými Pravidlami, ktoré tvoria Dohodu o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky medzi Nami a Tebou. Posledná revízia: 28.8.2019 ● Pojmy a definície ● Všeobecne ● Zmena pravidiel ● Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie ● Kontrola a administrácia Príspevkov ● Sťažnosti ● Registrácia, jej Zrušenie, Tvoje údaje a vyhlásenia ● Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv ● Tvoje povinnosti, vyhlásenia a súhlasy Pojmy a definície

 1. „Pravidlá“ sú ustanovenia tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky v znení neskorších zmien a doplnení.
 2. „Internetová stránka“ je Naša internetová stránka www.teachersgold.org
 3. „My“ sme obchodná spoločnosť

„My“ sme projekt Teachersgold Projekt Teachersgold reprezentovaný tímom Teachersgold. Aktuálne zloženie tímu je verejne prístupné na stánke www.teachersgld.org Cieľom projektu Teachersgold je: zlepšiť kvalitu vzdelávania študentov priniesť lepšie finančné ohodnotenie pre učiteľov poskytnúť priestor pre firmy a ponúknuť im riešenia na ich zadania alebo súťažiach, ktoré budú ochotné odmeniť poskytnúť priestor pre realizáciu profesijne skúsených mentorov

Projekt Teachersgold zatiaľ nemá právnu subjektivitu. Zatiaľ sme v pilotnej fáze. Istý priebeh projektu je do konca janára 2020. Kontaktovať nás môžete na po registrácii cez stránku www.teachersgold.org alebo mejlom na: teachersgold.adm@gmail.com alebo prostredníctvom facebookovej skupiny: Postav školu na hlavu! Alebo prostredníctvom stránky: TeachersGold – učíme sa inovatívne Projekt Teachersgold je prevádzkovaný členmi tímu Teachersgold.

 1. „Ty“ si užívateľ/ka Internetovej stránky, ktorý/á Použil/a alebo Používa Internetovú stránku, bez ohľadu na to, či si Registrovaný/á alebo nie.
 2. „Niekto“ alebo „Ostatný“ je osoba odlišná od Teba.
 3. „Príspevok“ je akýkoľvek príspevok (napr. názor, vyhlásenie, kritika, postoj, komentár, vyjadrenie, súkromná správa, obrázok, fotografia, videoklip alebo akýkoľvek iný obsah), ktorý si Ty pridal/a na Internetovú stránku.
 4. „Obsah“ je akýkoľvek iný obsah Internetovej stránky odlišný od Príspevkov.
 5. „Použitím“ alebo „Používaním“ je Tvoje uverejnenie alebo uverejňovanie Príspevku resp. Príspevkov na Našu Internetovú stránku alebo akákoľvek iná činnosť s ňou súvisiaca (prehliadanie a pod.).
 6. „Službou“ je umožnenie Používania Internetovej stránky a jej sprístupnenie voči Tebe a Ostatným. Služba je bezplatná, s výnimkou sekcií alebo služieb na Internetovej stránke, pri ktorých je výslovne uvedená cena. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internetové pripojenie a pod.) pre jej používanie sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré používaš.

 7. „Registrácia“ je vytvorenie Tvojho užívateľského účtu a užívateľského mena na Internetovej stránke.
 8. „Registrovaným/ou“ sa Ty ako užívateľ/ka stávaš až Registráciou na Internetovej stránke, pričom ako Registrovaný/á máš vlastné užívateľské meno a heslo. Každá Registrácia podlieha schváleniu administrátorov. Adiministrátori majú právo zamietnuť požiadavku na Registráciu bez udania dôvodu.
 9. „Zrušenie Registrácie“ znamená Tvoje alebo naše odstúpenie od tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky v znení neskorších zmien a doplnení (týchto Pravidiel), a má za následok znemožnenie Tvojho Používania Internetovej stránky prostredníctvom Tvojho užívateľského účtu. Zrušenie Registrácie môžeš kedykoľvek vykonať aj sám/sama v "Nastavenia účtu: Karta Tvoj profil Vymazať účet" a takisto Ti môžeme Zrušiť Registráciu aj my v prípadoch uvedených v týchto Pravidlách.
 10. „Admin“ je užívateľ/ka ako Ty, akurát s väčšími právomocami týkajúcimi sa administrácie Internetovej stránky. Admin má v niektorých prípadoch právo, ale nie povinnosť zastupovať Nás, je oprávnený vystupovať v Našom mene a konať za nás.
 11. Všetky vyššie uvedené pojmy a definície sú v Pravidlách použité v potrebnom gramatickom tvare, teda ak je niekde uvedené, že nejaká povinnosť je „Naša“, tak túto povinnosť máme „My“, a ak sa nejaký zákaz týka „Teba“, tak nie je povolené, aby si to „Ty“ robil/a, a pod. Rovnako tak, ak je niekde uvedené, že „si povinný/á“, znamená to, že „Ty si povinný/á“, a ak „sme oprávnení“, znamená to, že „My máme právo“ niečo vykonať a pod. Všeobecne
 12. Tieto Pravidlá sú právne záväznou dohodou medzi Tebou a Nami. Ešte predtým ako začneš Používať Internetovú stránku, si povinný/á prečítať si tieto Pravidlá. Prvým Použitím Internetovej stránky totiž vyhlasuješ, že si tieto Pravidlá pozorne prečítal/a, súhlasíš s nimi bez výhrad, si nimi viazaný/á, a zaväzuješ sa dodržiavať ich, rovnako ako sa zaväzuješ dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzaš) a dobré mravy a zaväzuješ sa, že nebudeš v súvislosti s Používaním Internetovej stránky robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito Pravidlami.
 13. Pokiaľ s týmito Pravidlami nesúhlasíš, nesmieš Použiť Internetovú stránku, a v prípade, ak si už Registrovaný/á, si povinný/á Zrušiť si Registráciu.
 14. Ak máš menej ako 18 rokov, čestne vyhlasuješ, že súhlas s Pravidlami a Tvojím Používaním Internetovej stránky vyslovil Tvoj rodič alebo iný zákonný zástupca.
 15. Tieto Pravidlá týkajúce sa Používania Internetovej stránky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom akýkoľvek spor či konanie súvisiace, týkajúce sa alebo vyplývajúce z Používania Internetovej stránky bude prebiehať na súde Slovenskej republiky.
 16. Súhlasíš s tým, že Tvoj užívateľský účet, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenosné, nededia sa a viažu sa výlučne na Tvoju osobu.
 17. Ak sa niektoré ustanovenia týchto Pravidiel stanú alebo budú vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, použije sa namiesto nich iná zodpovedajúca právna úprava podľa pôvodného zmyslu týchto ustanovení, pričom ostatné ustanovenia Pravidiel zostávajú v platnosti a vykonateľné.
 18. Jednotlivé názvy častí týchto Pravidiel sú určené len kvôli ich prehľadnosti a nemajú žiadny právny účinok.
 19. Súčasťou týchto Pravidiel sú aj pravidlá a podmienky Používania jednotlivých častí Internetovej stránky (viacmenej technického charakteru) uvedené priamo v danej konkrétnej časti.
 20. Tieto Pravidlá môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách s totožným obsahom, pričom rozhodujúcou verziou je slovenské znenie Pravidiel. Zmena Pravidiel
 21. Tieto Pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez toho, aby sme Ti to oznámili, nakoľko Ťa nechceme obťažovať nevyžiadanou poštou. Je teda v Tvojom záujme, aby si si ich z času na čas prečítal/a a ubezpečil/a sa o tom, že Používaš Internetovú stránku v súlade s nimi, nakoľko si týmito Pravidlami viazaný/á a zaviazal/a si sa akceptovať aj ich prípadné zmeny a doplnenia.
 22. Zmena alebo doplnenie Pravidiel na Internetovej stránke nadobúda účinnosť jej zverejnením. Tvoje ďalšie Používanie Internetovej stránky po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia považujeme za súhlas so zmenami a doplnením Pravidiel. Ak so zmenou alebo doplnením nesúhlasíš, si povinný/á ukončiť Používanie Internetovej stránky a ak si Registrovaný/á, Zrušiť si Registráciu. Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie
 23. Nemôžeme zaručiť legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad Tvojich Príspevkov s Pravidlami, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za všetky Tvoje Príspevky na Internetovej stránke, ako aj všetky Tvoje iné úkony s ňou súvisiace, voči Ostatným.
 24. Nakoľko nemôžeme zaručiť úplnú pravdivosť, aktuálnosť a presnosť Obsahu uvedeného na Internetovej stránke, za jej Obsah nezodpovedáme a rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu vyplývajúcu z Tvojej alebo Niekoho dôvery k tomuto Obsahu alebo k Príspevkom.
 25. Uvedom si, že Tvoj Príspevok je vyjadrením Tvojho osobného názoru, nie Nášho názoru a je Tvojím konaním, preto si zaň priamo a výlučne osobne zodpovedný/á len Ty sám/sama. Použitím Internetovej stránky súhlasíš a zaväzuješ sa, že v prípade, ak Nám v dôsledku Tvojho Príspevku vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, v celom rozsahu Nás odškodníš, a to bez ohľadu na jej výšku a na to, či si konal/a úmyselne alebo z nedbanlivosti, či si škodu spôsobil/a Ty sám/sama, alebo v spolupráci s Ostatnými a pod.
 26. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Tebe alebo Ostatným mohla byť spôsobená v súvislosti s Používaním Internetovej stránky alebo Službou.
 27. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Tvojich Príspevkov alebo za chýbajúci Príspevok samotný.
 28. Služba je poskytovaná „tak ako je“ a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie Služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania Služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia. Kontrola a administrácia Príspevkov
 29. Vyhradzujeme si právo sledovať a kontrolovať všetky Príspevky, aby bol zabezpečený ich súlad s platným právom a Pravidlami a právo meniť ich, odstraňovať, ak to bude potrebné, na čo Nám dávaš plnú moc, aby sme tak urobili na základe nášho výlučného rozhodnutia alebo v prípadoch uvedených v Pravidlách, a to aj bez toho, aby sme to oznámili Tebe alebo Ostatným.
 30. Hoci sme stanovili tieto Pravidlá pre Tvoje správanie a Príspevky, nie je od Nás možné požadovať, aby sme kontrolovali všetky Tvoje Príspevky, či sú v súlade s Pravidlami (hoci na to máme právo), preto nezodpovedáme ani za ich obsah a súlad s Pravidlami.
 31. Rovnako tak nie je možné, aby sme z technických a personálnych dôvodov pri obrovskom množstve Príspevkov odpovedali na všetky Tvoje otázky, žiadosti, sťažnosti a pod. týkajúce sa Príspevkov, Internetovej stránky alebo Služby.
 32. Súhlasíš s tým, že (okrem iných oprávnení uvedených v iných častiach Pravidiel) sme oprávnení archivovať kópie akýchkoľvek Tvojich Príspevkov, a zabezpečiť, aby Obsah Internetovej stránky a Príspevky (alebo ich časti) nemohli byť predmetom rôznych vyhľadávacích programov na internete (napr. google a pod.).
 33. Sme oprávnení upozorniť Ťa v prípade porušenia alebo hrozby porušenia týchto Pravidiel alebo platného práva, a zasahovať v takýchto prípadoch do Príspevkov medzi Tebou a Ostatnými (okrem iného napr. zmazaním Príspevku a/alebo zablokovaním vstupu do časti Internetovej stránky, Zrušením Registrácie a pod.). Sťažnosti
 34. Si povinný/á dbať na to, aby každý Tvoj Príspevok bol v súlade s platným právom a týmito Pravidlami.
 35. Napriek tomu, že nie sme zodpovední za Tvoje Príspevky ani za následky nimi spôsobené, máme záujem na predchádzaní vzniku akejkoľvek škody či ujmy spôsobenej Príspevkami na Internetovej stránke a máme tiež záujem na zmierlivom urovnávaní sporov.
 36. Preto si vyhradzujeme právo, nie sme však povinní, urovnávať spory spôsobené Príspevkom uverejneným na Internetovej stránke medzi Tebou a Niekým.
 37. Dávaš nám týmto súhlas, aby sme za týmto účelom v prípade sporu postupovali nasledovne:
 38. V prípade, ak sa domnievaš, že si dotknutý/á Niekoho Príspevkom, pretože je v rozpore s platným právom, si povinný/á Nám na emailovú adresu teachersgold.adm@gmail.com (nie Adminovi!) doručiť kvalifikované oznámenie o tejto skutočnosti. Kvalifikovaným oznámením sa rozumie písomné oznámenie podpísané Tebou, ktorého súčasťou je identifikácia konkrétneho Príspevku a jeho autora (konkrétneho užívateľa), preukázanie protiprávnosti Príspevku, dôkazy o tom svedčiace, a Tvoje meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa.
 39. Do 5 pracovných dní odo dňa doručenia kvalifikovaného oznámenia doručíme toto kvalifikované oznámenie autorovi Príspevku elektronickými prostriedkami (napr. naskenovaný dokument prostredníctvom internej pošty na Internetovej stránke) spoločne so žiadosťou, aby nám poskytol vyhlásenie o legálnosti jeho Príspevku.
 40. Autor Príspevku je potom povinný do 5 pracovných dní odo dňa doručenia kvalifikovaného oznámenia doručiť Nám spôsobom uvedeným vyššie (platným pre doručovanie kvalifikovaného oznámenia) vyhlásenie o legálnosti Príspevku. Vyhlásením o legálnosti Príspevku je písomné oznámenie podpísané autorom Príspevku (s jeho úradne osvedčeným podpisom, a ak ešte nemá 18 rokov, bude potrebný úradne osvedčený podpis aspoň jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu), ktorého súčasťou je preukázanie legálnosti Príspevku, dôkazy o tom svedčiace, a meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa autora Príspevku.
 41. V prípade, ak autor Príspevku poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa tejto časti Pravidiel, berie na vedomie a súhlasí s odstránením jeho Príspevku z Internetovej stránky.
 42. V prípade splnenia všetkých povinností autora Príspevku Ti zašleme do 5 pracovných dní odo dňa doručenia vyhlásenia o legálnosti Príspevku kópiu tohto vyhlásenia. Príspevok potom odstránime až na základe Tvojho oznámenia a preukázania toho, že si na príslušný súd podal/a žalobu/iné podanie, ktorej/ktorého predmetom je Príspevok.
 43. Na tieto účely sme oprávnení skontaktovať sa s Tebou a Ostatnými (v tomto prípade najmä autorom Príspevku) a vymeniť medzi Vami Vaše vzájomné kontaktné údaje.
 44. Podobne budeme postupovať aj v opačnom prípade, teda ak sa Niekto domnieva, že je dotknutý Tvojim Príspevkom, pretože je v rozpore s platným právom. Registrácia, jej Zrušenie, Tvoje údaje a vyhlásenia
 45. Na Používanie Internetovej stránky je potrebná Registrácia. Príspevky označené ako verejné sú dostupné k nahliadnutiu aj pre neregistrovaných užívateľov.
 46. Registráciou sa zaväzuješ poskytnúť Nám pravdivé, správne a aktuálne údaje o Tebe a udržiavať ich takéto.
 47. Môžeme odmietnuť Registráciu alebo ju Zrušiť v prípade, ak máme podozrenie, že sa vydávaš za Niekoho iného, Tvoje užívateľské meno je chránené platným právom (napr. ochranná známka, obchodné meno a pod.), je reklamou (napr. www.názovnejakejwebstránky.sk) alebo je vulgárne, urážlivé alebo na základe Nášho rozhodnutia.
 48. Uvedomujeme si našu profesionálnu povinnosť zachovávať dôvernosť údajov o Tebe a uznávame naše povinnosti týkajúce sa všetkých osobných a iných údajov, ktoré spracúvame. Tvoje práva podľa zákona o ochrane osobných údajov zostávajú v plnom rozsahu zachované. Tvoje osobné údaje neposkytneme Ostatným s výnimkou uvedenou v týchto Pravidlách (napr. pri Sťažnostiach) alebo Zásadách ochrany osobných údajov (sú súčasťou týchto Pravidiel) resp. ak Nám tak ukladá platné právo.
 49. Použitím Internetovej stránky Nám udeľuješ dobrovoľne a bezplatne, bez akéhokoľvek vecného, časového, územného či iného obmedzenia:
 50. súhlas v zmysle Občianskeho zákonníka, s použitím Tvojej podobizne, písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa Teba alebo Tvojich prejavov osobnej povahy bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela (napr. do galérie).
 51. vyhlásenie, že osoby, ktoré sú zachytené na dielach alebo obsahu tvoriacom Príspevok, vyslovili bezplatný súhlas s tým, aby s dielom alebo obsahom Príspevku bolo naložené všetkými spôsobmi uvedenými v týchto Pravidlách, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním Tvojho Príspevku na Našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla (napr. na fotografie Tvojich kamarátov).
 52. licenciu (sublicenciu, ak autorom je osoba odlišná od Teba) k zverejneniu autorského diela, resp. iného obsahu chráneného Autorským zákonom a platným právom, ak ho Tvoj Príspevok obsahuje.
 53. vyhlásenie, že si jediným/ou autorom/kou diela, resp. iného obsahu Príspevku chráneného Autorským zákonom a platným právom alebo že si od autora/autorov diela získal/a oprávnenie (licenciu) k použitiu diela v rozsahu podľa týchto Pravidiel, vrátane práva poskytnúť Nám sublicenciu; a že v tomto diele resp. inom obsahu Príspevku neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva Ostatných ani ich časti, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním diela alebo iného obsahu Tvojho Príspevku na Našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla.
 54. Predchádzajúce ustanovenia platia rovnako aj na tretie osoby, Nami poverené výkonom určitých činností a práv, ktoré si Nám poskytol/la.
 55. V Tvojom vlastnom záujme Ťa žiadame, aby si neuverejňoval/a Príspevky obsahujúce Tvoje osobné údaje ani iné údaje, ktorých zneužitie by Ti mohlo spôsobiť ujmu alebo škodu (týka sa to najmä rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, pasu, čísla platobnej alebo kreditnej karty, adresy, telefónneho čísla, hesiel a pod.).
 56. Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré Nám poskytuješ prostredníctvom internetu a e-mailových správ, ani za ich kontrolu a to, ako používajú Tvoje údaje získané od Teba Ostatní, preto by si mal/a byť opatrný/á pri výbere údajov, ktoré poskytneš prostredníctvom Internetovej stránky.
 57. Rovnako nenesieme zodpovednosť za obsah správ poslaných Ostatným, a preto sme oslobodení od všetkých záväzkov súvisiacich s obsahom informácií, ktoré môžeš dostať od Ostatných.
 58. Pozorne si prečítaj Zásady ochrany osobných údajov, kde uvádzame podrobné informácie o podmienkach spracúvania Tvojich osobných údajov. Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa nakladania s Tvojimi osobnými údajmi, pokojne Nás kontaktuj.
 59. Zrušiť Tvoju Registráciu môžeme kedykoľvek, jednostranne, s okamžitou účinnosťou, a to aj bez uvedenia dôvodu, a bez oznámenia. Urobíme to len výnimočne, avšak musíš rešpektovať, že Naša Internetová stránka nie je verejné miesto s bezhraničnou slobodou prejavu, ale naopak priestor, ktorý sme vytvorili My, spravujeme ho a ktorý Ti poskytujeme na to, aby si ju Používal/a v rámci platného práva a týchto Pravidiel.
 60. Ak preukázateľne porušuješ tieto Pravidlá, alebo platné právo, zrušíme Tvoju Registráciu okamžite, ako sa o tom dozvieme.
 61. Zrušenie Registrácie môžeš kedykoľvek vykonať aj sám/sama v " Nastavenia účtu: Karta Tvoj profil Vymazať účet"
 62. Berieš na vedomie, že aj po Zrušení Registrácie sme oprávnení ponechať Tvoje Príspevky a Tvoje užívateľské meno uverejnené na Internetovej stránke na neobmedzený čas. Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv
 63. Rešpektujeme duševné vlastníctvo a iné práva Ostatných a žiadame Ťa, aby si robil/a to isté. Ak si myslíš, že Tvoje autorské práva, duševné vlastníctvo alebo iné práva boli porušené niektorým z Príspevkov, kontaktuj Nás a postupuj obdobne ako pri Sťažnosti.
 64. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov, teda nezodpovedáme ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom Príspevkov na Internetovej stránke. Keďže máme záujem na súlade Príspevkov a Obsahu Internetovej stránky s platným právom, súhlasíš a zaväzuješ sa, že:
 65. nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,
 66. budeš rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva Ostatných, a nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,
 67. nebudeš odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach obsiahnuté na Internetovej stránke,
 68. nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom. Nemáme možnosť kontrolovať súlad vecí, ktoré sú obsahom Tvojho Príspevku, s platným právom, preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za veci (napr. ich vady, protiprávny pôvod a pod.), ktoré sú obsahom Príspevkov, resp. ktoré predávaš alebo ktoré kupuješ prostredníctvom určitých sekcií Internetovej stránky, ktoré slúžia výlučne na výmenu kontaktných údajov medzi Tebou a Ostatnými. Tvoje povinnosti, vyhlásenia a súhlasy
 69. Ak Tvoj počítač používa viac osôb (napr. doma, v práci alebo v internetovej kaviarni a pod.), si zodpovedný/á za to, aby si sa pri skončení Používania Internetovej stránky odhlásil/a, aby žiadna iná osoba nemohla Používať Internetovú stránku pod Tvojím užívateľským menom.
 70. Tvoj užívateľský účet je súkromný a nesmie ho používať nikto okrem Teba. Si preto sám/sama výlučne zodpovedný/á za utajenie Tvojho užívateľského účtu a hesla a akékoľvek použitie alebo činnosť užívateľov, ktorí používajú Tvoj užívateľský účet. Súhlasíš s tým, že Nám bezodkladne oznámiš neoprávnené použitie Tvojho užívateľského účtu a že sa uistíš, že si sa odhlásil/a z Tvojho účtu na konci každého Používania Internetovej stránky.
 71. Vo vlastnom záujme súhlasíš a zaväzuješ sa, že nebudeš:
 72. uverejňovať Príspevky ani odkazy na akékoľvek internetové stránky obsahujúce vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči Ostatným, Príspevky propagujúce, podnecujúce alebo obhajujúce potláčanie základných práv a slobôd, násilie, fanatizmus, rasizmus, diskrimináciu, hanobenie skupín obyvateľstva, rasovú, jazykovú, pohlavnú, náboženskú, politickú, sociálnu, národnostnú a etnickú neznášanlivosť, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, ani žiadny iný obsah v rozpore s platným právom,
 73. uverejňovať Príspevky, ktoré obsahujú neoverené, zavádzajúce, klamlivé, nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie alebo akékoľvek iné (aj pravdivé) údaje, ktoré sú alebo by mohli byť spôsobilé privodiť ujmu Ostatným (napr. v dôsledku poškodenia ich dobrého mena, povesti a pod.),
 74. uverejňovať Príspevky majúce charakter spamu, hoaxu alebo warezu,
 75. uverejňovať Príspevky obsahujúce informácie o osobných údajoch Niekoho iného bez jeho súhlasu,
 76. uverejňovať Príspevky s rovnakým (duplicitným), nezrozumiteľným alebo nezmyselným obsahom,
 77. uverejňovať Príspevky obhajujúce alebo navádzajúce k porušovaniu platného práva, dobrých mravov alebo týchto Pravidiel,
 78. uverejňovať inzerciu, propagovať ani šíriť reklamu, zverejňovať Príspevky ani odkazy na iné internetové stránky nesúvisiace s obsahom Internetovej stránky a odkazy na komerčné internetové stránky (neplatená reklama), a to s výnimkou Nami určených prípadov a s výnimkou osobných odporúčaní na základe Tvojich skúseností, (výnimku z tohto pravidla predstavujú len sekcie na stránke určené na tieto účely)
 79. uverejňovať Príspevky propagujúce služby iných osôb, ktoré sú Našou konkurenciou
 80. uverejňovať Príspevky obsahujúce dopyt po tovare alebo službe, (výnimku z tohto pravidla predstavujú len sekcie na stránke určené na tieto účely)
 81. uverejňovať Príspevky ohovárajúce, obťažujúce alebo vnucujúce Tvoje osobné názory Ostatným,
 82. uverejňovať Príspevky obmedzujúce alebo brániace Ostatným v Používaní Internetovej stránky alebo Príspevky, ktoré vystavujú alebo môžu vystaviť Ostatných poškodeniu alebo vzniku akejkoľvek zodpovednosti,
 83. brániť v diskusii na Internetovej stránke Ostatným, ani ju narúšať,
 84. narúšať alebo poškodzovať poskytovanie Služby alebo Internetovú stránku, servery, siete a pod. spojené so Službami či Internetovou stránkou, uverejňovať či používať softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktoré môžu prerušiť, obmedziť alebo zastaviť poskytovanie Služby alebo funkčnosť počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia;
 85. vytvárať alebo zrkadliť Internetovú stránku ani jej časť, bez Nášho predchádzajúceho písomného súhlasu,
 86. používať verejné proxy servre a iné anonymizačné služby, ktoré môžu byť zneužité k útoku na Internetovú stránku alebo Službu,
 87. používať automatické skripty pre zber informácií alebo inak pôsobiť na prevádzku Internetovej stránky a Služby,
 88. zbierať e-mailové adresy alebo iné kontaktné informácie od Ostatných za akýmkoľvek účelom,
 89. spracúvať osobné údaje o Niekom inom alebo ich uverejňovať na Internetovej stránke,
 90. žiadnym spôsobom poškodzovať Nás a Naše dobré meno a povesť,
 91. sa pri Používaní Internetovej stránky vydávať za inú fyzickú osobu, alebo právnickú osobu,
 92. vytvárať viac ako jednu Registráciu, Registrovať sa pod viac ako jedným užívateľským menom, Registrovať sa ako Niekto iný alebo Registrovať sa v mene Niekoho iného.
 93. Registrovať sa pod nepravou identitou. V niektorých prípadoch je možné registrovať aj iných užívateľov. Napr. učiteľ zaregistruje študentov
 94. používať Internetovú stránku ako Niekto iný ani pod menom Niekoho iného,
 95. zúčastňovať sa súťaží organizovaných Nami alebo na Našej Internetovej stránke, v ktorých je výhrou vecná alebo iná cena; a ak toto pravidlo porušíš, súhlasíš s nezaradením do takejto súťaže alebo s vylúčením z nej. Týka sa jedine fyzických osôb, ktoré sú v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu s Nami (napr. Naši Ambasádori), a tiež všetkých ich rodinných příslušníkov, a rovnako tak aj osôb a zamestnancov osôb podieľajúcich sa na zabezpečení, sponzorovaní či organizácii súťaží a ich rodinných příslušníkov. Toto ustanovenie je platné pre súťaže s náhodným prvkom (žrebovanie, losovanie, tombola a pod. ) Neplatí pre súťaže, kde sa nehodnotí podľa náhody.
 96. propagovať tovar, služby a spoluprácu, spadajúce do systému sieťového predaja a multi-level marketingu (napr. Avon, Oriflame, Tupperware, Dedra, Global, Farmasi…) alebo do sieťového predaja poistenia, finančných produktov a poradenstva ani životné poistenie. Propagácia produktov môže prebiehať len v sekcii na to určenej.
 97. obchádzať vyššie uvedené zákazy.
 98. Ďalej súhlasíš s tým, že:
 99. na Internetovej stránke Ti môže byť zobrazovaná reklama a odkazy na iné internetové stránky a zdroje (Takéto odkazy a obsah na nich prístupný nie je Nami kontrolovaný a nie sme zaň zodpovední. Odkaz na ňu, pripojenie sa na ňu alebo jej používanie neznamená jej schválenie z Našej strany. Ak si sa rozhodol opustiť Internetovú stránku a vstúpiť na stránku tretej strany, robíš tak na vlastné riziko a mal by si si byť vedomý toho, že tieto Pravidlá pre ňu neplatia.),
 100. máme všetky oprávnenia dané nám týmito Pravidlami a platným právom a výkonu týchto práv sa podriadiš,
 101. pokiaľ máš podozrenie, že Niekto porušuje tieto Pravidlá, oznámiš nám to,
 102. Používanie Internetovej stránky je povolené len na Tvoje osobné účely jej Používanie na iný účel je bez nášho súhlasu zakázané, a to s výnimkou Nami určených prípadov,
 103. nemáš za Tvoje Príspevky na Internetovej stránke právo na žiadnu odplatu, ani autorskú odmenu a pod.,
 104. akékoľvek Tvoje otázky, pripomienky, návrhy, nápady, námety alebo iné informácie o Internetovej stránke alebo Službe („návrhy“), adresované Nám, nie sú dôverné a môžu sa stať Naším majetkom. Vlastníme výhradné práva, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, a máme nárok na neobmedzené využívanie a šírenie týchto návrhov pre akýkoľvek účel, komerčný alebo iný, bez Tvojho nároku na odplatu.
 105. Používanie akéhokoľvek Obsahu Internetovej stránky a Príspevkov na nej uverejnených, je povolené len na osobné účely. Akákoľvek dispozícia s nimi (používanie, uverejnenie, kopírovanie a pod.) na iný účel je bez Nášho predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázaná.
 106. Naša Internetová stránka umožnuje ponúkať tovar a služby aj na inú ako osobnú alebo domácu potrebu ale len v sekcii na to určenej.
 107. Ti budú zasielané notifikácie z predvoleného nastavenia aplikácie. Napr. Denný sumár. Niektoré nastavenia notifikácii sa dajú zmeniť v Nastaveniach profilu.
 108. Máme právo zmazať tvoje príspevky ihneď pokiaľ máme podozrenie na porušenie týchto pravidiel.

Podmienky používania

Powered by HumHub